Video

Lễ Khấn 2019

Thánh lễ tạ ơn Khánh Thành và Làm Phép Khu nhà nội vi Tu Đoàn

Trực Tiếp Thánh Lễ Tạ Ơn

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời Năm 2018

Lịch Sử Tu Đoàn

Trực Tiếp Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục & Thượng Thọ Bát Tuần Cha PHÊRÔ NGUYỄN CHÍ THIẾT 05/07/2018.

Thánh Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nguyện Đường Thánh Phaolô 28/09/2017

Bài cảm ơn của Cha Tổng Phụ Trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh

THIÊN CHÚA LUÔN THA THỨ