Video

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời Năm 2018

Lịch Sử Tu Đoàn

Trực Tiếp Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục & Thượng Thọ Bát Tuần Cha PHÊRÔ NGUYỄN CHÍ THIẾT 05/07/2018.

Bài cảm ơn của Cha Tổng Phụ Trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh

THIÊN CHÚA LUÔN THA THỨ