Chi Tiết
Khung Kèo Mái Nhà Nguyện Tu Đoàn

Ngày hôm qua, mùng 08 tháng 10, công trình xây dựng cơ sở chính của Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội đã hoàn thành một cách tốt đẹp và an toàn công việc nâng bộ "khung kèo mái nhà nguyện".

 Ngày hôm qua, mùng 08 tháng 10, công trình xây dựng cơ sở chính của Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội đã hoàn thành một cách tốt đẹp và an toàn công việc nâng bộ "khung kèo mái nhà nguyện". Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã quan phòng cho công trình xây dựng luôn diễn ra tốt đẹp. Tu Đoàn chúng con cũng xin tri ân đến tất cả mọi người, ân nhân và bằng hữu, đã luôn đồng hành với chúng con. Xin Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho quý vị!

                                                                                                                                                                                                                   vanphongtudoan

 

Xem Hình