Chi Tiết
Thứ Sáu Tuần Thánh

 
 
CUỘC THƯƠNG KHÓ
 
Ga 18,1-9,42
...................
 
Hôm nay chúng ta đã cử hành cuộc thương khó của Chúa. Giờ đây trong bầu khí tĩnh lặng, chúng ta nhìn lại một vài chi tiết trong cuộc thương khó này, với tinh thần biết ơn, cảm tạ và cầu nguyện.
Khi đám đông quân lính kéo nhau đến vườn Cây dầu, họ đã gặp ngay Chúa, và Chúa đón gặp họ. Người hỏi:“Các anh đi tìm ai? Họ đáp: “Giê-su Na-gia-rét”. Chúa nói: “này Ta đây” (Ga 18,4-5).
 
Bọn họ lùi lại như gặp được một sức mạnh kỳ diệu và tất cả đều té ngửa ra. Đây là một dấu hiệu tượng trưng trả lời cho câu hỏi người ta thường đặt về Người: Ngài là ai vậy? Vâng với sức mạnh trong lời Chúa: “Chính tôi đây”, điều này chứng tỏ Người là một con người mang một huyền nhiệm nơi mình, Người là Thiên Chúa. Và dù rằng cuộc thương khó như là một quyền hành của kẻ thù, thì chính Chúa Giê-su lại có quyền trên họ, và chính cuộc thương khó ấy là đỉnh cao của tình yêu.
 
Tông Đồ Phê-rô thấy kẻ thù thất thế đã vung kiếm chém bừa bãi. Chúa nói ngay với ông Phê-rô: “Hãy xỏ gươm vào bao, phải chăng Ta từ chối chén mà Chúa Cha đã trao cho ta uống sao?” (Ga 18,11). Quyền năng Chúa là vâng lời Chúa Cha cho đến cùng!
 
Trong cuộc tra vấn, người ta muốn hỏi Chúa về lời nói, việc làm của Người, ta lại thấy Người nói như một người xét đoán những người đang tra vấn mình.
 
“ Tôi nói cách công khai, sao lại hỏi tôi. Muốn biết tôi nói gì hãy hỏi những người nghe tôi nói” (Ga 18,20).
 
Khi người của thượng tế Cai-pha vả mặt Chúa, Chúa lại chất vấn hắn: “Nếu tôi nói sai hãy ra lẽ làm chứng sai ở đâu. Nhưng nếu tôi nói phải sao lại đánh tôi? (Ga 18,23).
 
Đến lượt Phi-la-tô tra vấn Chúa: “Ông có phải là vua dân Do thái không?” Chúa đã giảng cho ông về vương quốc nhiệm mầu của Người: “Nước tôi không thuộc thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái. Nhưng thực ra Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18,36).
 
Từ những giải trình vừa minh bạch vừa nhiệm mầu, Chúa đã tỏ cho Phi-la-tô biết rằng tuy còn đứng đó trước mặt ông ta, nhưng Người đang thuộc về một thế giới khác nữa. Đó là mầu nhiệm của bản thân Người, vô hình, vô thượng, ai hiểu thấu được.
 
Khi Phi-la-tô tỏ cho Chúa thấy ông có quyền tha hay lên án tử cho Người, Chúa Giê-su đáp lại: “Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài”.
 
Một lần nữa, Chúa lại tỏ ra mọi toan tính con người bị lệ thuộc quyền tối cao của Thiên Chúa. Cái chết không thể cản lại chương trình Cứu độ của Chúa vinh quang.
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Thánh Giá Chúa, vì Chúa đã dùng Cây Thánh Giá để cứu chuộc thế gian. Nguyện xin Chúa cho chúng con từ đây biết đón nhận bao gian lao khó nhọc hàng ngày, vác thập giá mình theo Chúa. Vì thập giá tượng trưng cho tất cả nỗi đau khổ đang vây bọc con người của mặt đất. Ai biết noi gương Chúa biến đau khổ thành niềm tin rằng Chúa biết tất cả, và đó là Thánh Ý Chúa, biết dâng hiến đau khổ như lễ vật của lòng hiếu thảo yêu mến, và biết vững lòng trông cậy rằng đau khổ không bao giờ vô ích, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan