Chi Tiết
Thứ 6 Tuần XXXIII Thường Niên-A

 
CHÚA TRỞ LẠI NHÀ CHA
 
Lc 19,45-48
..............................
 
 
      Năm 12 tuổi, khi mẹ tìm và gặp Chúa trong đền thờ, mẹ mừng mừng tủi tủi, trách con yêu: Con ơi! Sao con lại xử sự như vậy? Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con? Nhưng Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải có bổn phận ở nhà Cha con sao?.
 
      Quả thực đây là câu nói nhiệm mầu, đúng ra nhà của cha mẹ trần gian thì ở Na-gia-ret. Nhưng Giê-su lại nói con có bổn phận của nhà Cha tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ông bà không hiểu nhà Cha đó là nhà gì? Nhưng vào lúc trưởng thành, Ngài đã có ý thức mình vừa là con cha mẹ trần gian, mà nhất là mình là Con Cha trên trời.
 
      Hôm nay đã ba mươi ba tuổi, vào lúc thi hành sứ mệnh Cha giao phó, là canh tân lại mọi sự, để nhân loại thành nhân loại mới, và đền thờ cũng là đền thờ mới, nơi Cha hiện diện sao cho xứng nơi thánh điện cao sang. Và lúc đánh đuổi con buôn, lấy lại vẻ nghiêm trang chính đáng cho xứng nhà của Cha trên trời. Chúa công bố lại lời tiên tri Ma-la-ki : “Nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp”.
 
      Khi người ta muốn bắt bẻ Ngài lấy phép đâu? lấy dấu chỉ nào?, Ngài đã ví nhà đó chính là Ngài, là thân thể Ngài: “Cứ phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại”. Đây cũng là một lời mầu nhiệm nữa. Và thánh Gio-an đã giải thích: Ngài có ý nói đền thờ là chính Ngài, “cứ phá, cứ giết, ba ngày sau Ngài sẽ sống lại”.
Cuộc thanh luyện đền thờ, cũng đồng thời thanh luyện một thứ đạo giáo đã mất bản chất tinh tuyền. Vì người ta biến đạo trời thành đạo con người, cũng như biến nơi thánh, nơi cầu nguyện thành nơi buôn bán. Đây là một cám dỗ luôn đến với con người, có khi người ta coi chuyện đạo như chuyện đời, chức vị trong đạo như chức vị ở đời. Ở đời, chức vị là sang giàu, ngược lại,Tin mừng coi chức vị là phục vụ. Đời tu cũng bị coi như phương thế để sống, để tìm danh lợi, trong khi Tin mừng coi đời tu là sứ mệnh làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Ba lời khấn dòng như phương thế để thực hiện tình yêu Chúa dạy, người ta lại coi đó như cấp bậc của thánh thiện.
 
      Chúa đã từng phán: “Ta là ánh sáng thế gian, đèn thắp đặt trên đế để soi cả nhà. Đi tu là nối nghiệp Chúa, lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi chiếu cuộc đời… Hoặc Chúa nói chúng con là men trong bột, là muối cho đời…”. Người ta coi đi tu là tìm nơi riêng tư để làm thánh, còn đời là xấu xa, ta phải tránh. Đó là biến đời tu thành ích kỷ.
 
       Vì thế muốn cho đúng, chúng ta phải hiểu cho đúng Lời Chúa.
 
 
 
Cầu nguyện:
 
 
       Lạy Chúa Giê-su yêu mến! con càng suy nghĩ về cuộc đời mình, càng thấy cuộc sống đó dễ dàng xa với ý Chúa, xa với Lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con thường xuyên thanh tẩy cuộc đời mình, luôn luôn lấy Lời Chúa làm phương thế thanh luyện đời con. Xin ban Thánh Thần đến giúp con thấy rõ, đâu là đường con đi trong lý tưởng hiến dâng để phục vụ Chúa và tha nhân.
 
       Nguyện xin Chúa cho con trong lúc thấy việc Chúa với biết bao cương quyết can đảm, con cũng biết can đảm điều chỉnh lại những sai lỗi của đời mình. Amen!!
 
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan