Chi Tiết
Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam

Danh sách các Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam 12/22/2015 
GIÁM MỤC ĐƯƠNG NHIỆM CÁC GIÁO PHẬN VIỆT NAMI. GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Tổng giáo phận Hà Nội

 

Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

• Sinh: 1/4/1938

• Quê quán: Đà Lạt

• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967

• Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991

• Giám mục Chính toà Đà Lạt: 23/3/1994

• Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010

• Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010

• Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015

• Khẩu hiệu Giám mục:  "Người phải lớn lên"

 

Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

• Sinh: 27/12/1943

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994

• Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008 

• Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong Đức Ái"

 2. Giáo phận Bắc Ninh

 

Giám mục Chính toà Cosma Hoàng Văn Đạt

• Sinh: 20/7/1947

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976

• Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008 

• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống”  


3. Giáo phận Bùi Chu

 

Giám mục Chính toà Tôma Vũ Đình Hiệu 

• Sinh: 30/10/1954

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999

• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009

• Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012

• Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013

• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng” 

4. Giáo phận Hải Phòng

 

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Văn Thiên 

• Sinh: 26/10/1960

• Quê quán: Hải Dương

• Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988

• Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002

• Khẩu hiệu Giám mục: "Phục vụ trong niềm vui và hy vọng"  

5. Giáo phận Hưng Hoá

 

Giám mục Chính toà Gioan Maria Vũ Tất 

• Sinh: 10/3/1944

• Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)

• Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987

• Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010

• Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011 

• Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương”

  

Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long 

• Sinh: 5/1/1953

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 29/12/1990

• Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013

• Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên” 

6. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

 

Giám mục Chính toà Giuse Đặng Đức Ngân   

• Sinh: 16/6/1957

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987

• Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007

• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  

7. Giáo phận Phát Diệm

 

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Năng

• Sinh: 24/11/1953

• Quê quán: Ninh Bình

• Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990

• Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ”  

8. Giáo phận Thái Bình

 

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Đệ

• Sinh: 15/1/1946

• Quê quán: Quảng Trị

• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973

• Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005

• Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009 

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”    

9. Giáo phận Thanh Hoá

 

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Chí Linh       

• Sinh: 22/11/1949

• Quê quán: Thanh Hoá

• Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992

• Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004

• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

10. Giáo phận Vinh

 

Giám mục Chính toà Phaolô Nguyễn Thái Hợp

• Sinh: 2/2/1945

• Quê quán: Nghệ An

• Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972

• Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010   

• Khẩu hiệu Giám mục: "Sự Thật và Tình Yêu"

 

Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  

• Sinh: 8/1/1965

• Quê quán: Quảng Bình

• Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999

• Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013

• Khẩu hiệu Giám mục:  “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” 

II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng giáo phận Huế

 

Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

• Sinh: 30/6/1940

• Quê quán: Quảng Trị

• Thụ phong Linh Mục: 21/12/1969

• Giám mục Phụ tá Huế: 19/2/2005

• Tổng Giám mục Huế: 18/8/2012

• Khẩu hiệu Giám mục: “Như một người phục vụ”

2. Giáo phận Buôn Mê Thuột

 

Giám mục Chính toà Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

• Sinh: 25/11/1956

• Quê quán: Phú Yên

• Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993

• Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

3 Giáo phận Đà Nẵng

 

Giám mục Chính toà Giuse Châu Ngọc Tri

• Sinh: 12/9/1956

• Quê quán: Quảng Nam

• Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989

• Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006

• Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

4. Giáo phận Kon Tum

 

Giám mục Chính toà  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   

• Sinh: 15/08/1952

• Quê quán:  Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990

• Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015

• Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

5. Giáo phận Nha Trang

 

Giám mục Chính toà Giuse Võ Đức Minh

• Sinh: 10/9/1944

• Quê quán: Quảng Bình

• Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971

• Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005

• Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009

• Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”

6. Giáo phận Qui Nhơn

 

Giám mục Chính toà Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

• Sinh: 13/10/1951

• Quê quán: Bình Định

• Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989

• Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009

• Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012

• Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”  

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. Tổng giáo phận Sài Gòn

 

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

• Sinh: 11/11/1944

• Quê quán: Đà Lạt

• Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970

• Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 27/3/1999

• Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013

• Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014

• Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con”  

2. Giáo phận Bà Rịa

 

Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm  

• Sinh: 9/1/1942

• Quê quán: Bình Tuy (nay Ninh Thuận / Bình Thuận)

• Thụ phong Linh Mục: 1/5/1969

• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 6/3/1992

• Giám mục Chính toà Bà Rịa: 22/11/2005

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”

 

Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

• Sinh: 02/01/1952

• Quê quán: Đồng Nai

• Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980

• Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015

• Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”

3. Giáo phận Cần Thơ

 

Giám mục Chính toà Stêphanô Tri Bửu Thiên

• Sinh: 15/2/1950

• Quê quán: Sóc Trăng

• Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987

• Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002

• Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010

• Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”  

4. Giáo phận Đà Lạt

 

Giám mục Chính toà Antôn Vũ Huy Chương

• Sinh: 14/9/1944

• Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)

• Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971

• Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003

• Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011

• Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

5. Giáo phận Long Xuyên

 

Giám mục Chính toà Giuse Trần Xuân Tiếu

• Sinh: 2/8/1945

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974

• Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999

• Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003

• Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”

 

Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản

• Sinh: 7/4/1955

• Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)

• Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992

• Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014

• Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”

6. Giáo phận Mỹ Tho

 

Giám mục Chính toà Phêrô Nguyễn Văn Khảm

• Sinh: 2/10/1952

• Quê quán: Hà Nội

• Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980

• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008

• Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

7. Giáo phận Phan Thiết

 

Giám mục Chính toà Giuse Vũ Duy Thống

• Sinh: 1952

• Quê quán: Thái Bình

• Thụ phong Linh Mục: 1985

• Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 4/7/2001

• Giám mục Chính toà Phan Thiết: 25/7/2009

• Khẩu hiệu Giám mục:  “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”  

8. Giáo phận Phú Cường

 

Giám mục Chính toà Giuse Nguyễn Tấn Tước

• Sinh: 22/9/1958

• Quê quán: Bình Dương

• Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991

• Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011

• Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012

• Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”

9. Giáo phận Vĩnh Long

 

Giám mục Chánh tòa: Phêrô Huỳnh Văn Hai

• Sinh: 18/08/1954

• Quê quán: Bến Tre

• Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994

• Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015

• Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”  

10. Giáo phận Xuân Lộc

 

Giám mục Chính toà Đaminh Nguyễn Chu Trinh

• Sinh: 20/5/1940

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 29/4/1966

• Giám mục Chính toà Xuân Lộc: 30/9/2004

• Khẩu hiệu Giám mục: “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô”

 

Giám mục Phó Giuse Đinh Đức Đạo

• Sinh: 2/3/1945

• Quê quán: Nam Định

• Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971

• Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013

• Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015

• Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

 

Nguồn: Phêrô Lê Tiến Đạt