LỊCH SỬ TU ĐOÀN

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời Năm 2018