BẢNG TIN

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọn Đời Năm 2018

Trực Tiếp Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục & Thượng Thọ Bát Tuần Cha PHÊRÔ NGUYỄN CHÍ THIẾT 05/07/2018.

Thánh Lễ Cung Hiến và Khánh Thành Nguyện Đường Thánh Phaolô 28/09/2017

THIÊN CHÚA LUÔN THA THỨ